De Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland en daarmee een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat iedereen die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Onder de Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert vallen de Pelgrimskerk, de Kruiskerk en de Protestantse Wijkgemeente Amstelveen-Zuid.

De ANBI-status geldt zowel voor de landelijke programma’s van de Protestantse Kerk als voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes.

Ten behoeve van de ANBI-regelgeving worden hieronder een aantal gegevens betreffende onze kerkelijke gemeente vermeld.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI (kerkelijke gemeente):
Protestantse gemeente te Amstelveen-Buitenveldert
RSIN/Fiscaal nummer:
002647576
Telefoonnummer:
020 641 36 48
E-mail:
kerkelijkbureau@pga-b.nl
Naam ANBI (diaconie):
Diaconie van de Protestantse Gemeente
te Amstelveen-Buitenveldert
RSIN/Fiscaal nummer:
824126932
Telefoonnummer:
06 1955 7990
E-mail:
diaconie@pga-b.nl
Adresgegevens
Kerkelijk Bureau en Diaconie
Adres:
Handweg 119
Postcode:
1185 TW
Plaats:
Amstelveen
Postadres:
Postbus 2011
Postcode:
1180 EA
Plaats:
Amstelveen
Website adres:
www.pga-b.nl

 

De Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 2 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 2).

Zowel de gemeente als diaconie zijn een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezitten rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 en lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers uit de drie wijkgemeenten. De Algemene Kerkenraad telt 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de wijkkerkenraden.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit minimaal 7 personen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

Het College van Diakenen telt minimaal 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.

De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van beide colleges. Verder hebben zowel de kerkenraad als de beide colleges, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkealijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Op de website www.pga-b.nl vindt u het concept-beleidsplan 2015-2017 van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert.

Hier vindt u ook het Meerjarenbeleidsplan Diaconie 2014 2018 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Onze gemeente kent een groot aantal vrijwilligers voor niet-bestuurlijke taken. Een klein aantal hiervan ontvangt een vrijwilligersvergoeding (max. € 1.500,- op jaarbasis).

F. Verslag Activiteiten

De Algemene Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Ook het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder I. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten (resultatenrekening) van de kerkelijke gemeente, met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Amstelveen- Buitenveldert
werkelijk
begroting
werkelijk
Baten en lasten
2016
2016
2015
Baten
Opbrengsten uit bezittingen
527.958
325.000
481.647
Bijdragen gemeenteleden
642.503
510.000
726.619
Totaal baten
1.170.461
835.000
1.208.266
Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)
482.035
475.000
464.123
Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
31.231
53.000
39.748
Verplichtingen en bijdragen
54.081
69.000
63.818
Kerkgebouwen
206.469
174.000
186.039
Salarissen en vergoedingen
264.029
302.000
253.760
Kosten beheer en administratie
280.731
219.000
221.353
Totaal lasten
1.318.576
1.292.000
1.228.841
Resultaat kerkgemeenschap (baten – lasten)
-148.115
-457.000
-20.575
De begroting 2017 laat een negatief resultaat kerkgemeenschap zien van €705.000.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

I. Verkorte staat van baten en lasten (resultatenrekening) van de diaconie, met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert

 

werkelijk
begroting
werkelijk
Baten en lasten
2016
2016
2015
Baten
Opbrengsten uit bezittingen
9.006
12.000
10.748
Bijdragen  van gemeenteleden
69.390
68.800
90.041
Totaal baten
78.396
80.800
100.789
Lasten
Bijdragen aan instellingen
40.974
35.100
46.268
Bijdragen aan projecten en activiteiten
18.646
42.500
34.702
Hulpverlening aan individuen
13.088
27.260
12.318
organisatiekosten
5.980
8.000
7.262
Kosten beheer en administratie
10.219
12.600
10.571
Totaal lasten
88.907
125.460
111.121
Resultaat (baten – lasten)
-10.511
-44.660
-10.332

De begroting 2017 laat een negatief resultaat zien van €28.700

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De diaconie bezit vermogen in de vorm van geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

De kosten van de eigen organisatie zijn opgenomen onder Lasten beheer en administratie en betreffen de kosten voor administratie, secretariële ondersteuning, kantoorkosten en het beheer van de diaconale bezittingen.

Petrus schreef: Vergeld geen kwaad met kwaad. Streef voortdurend vrede na.

1 Pe 3:8-12

Wilt u met ons kennismaken? U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente

Of maak een afspraak.